ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุนีย์ อยู่หลง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0899165660
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
26/101 ถ.สุขสมบูรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล