ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ