ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจันทนา สืบเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจรัญ สังข์แก้ว
ครูชำนาญการ

นายภาคภูมิ เพิ่มพูน
ครูชำนาญการ