ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวปฏิมาพร เทียมเทศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุภัทรา จำปาทอง

นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์ จีบเจือ