ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรโรงเรียน

นางสุนีย์ อยู่หลง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางยุพิน ขำทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทนา สืบเสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวริษฐา สนธิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุษบา พยมธน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรพร หอมแม้น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธาทิพย์ นิโกรธา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑามาศ รัตนปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจรัญ สังข์แก้ว
ครูชำนาญการ

นายเอกลักษณ์ หนูยิ้มซ้าย
ครูชำนาญการ

นายภาคภูมิ เพิ่มพูน
ครูชำนาญการ

นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมแท้
ครูชำนาญการ

นางสาวปฏิมาพร เทียมเทศ
ครูชำนาญการ

นางฟาติมะฮ์ ม่วงอุมิง
ครูชำนาญการ

นางสาวกาญจนา ชัยวิมล
ครู

นางสาวนันทวรรณ ทองเรือง
ครูผู้ช่วย

นายอนุรักษ์ นางแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งทิวา สมิงนรา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์ จีบเจือ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภัทรา จำปาทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปภาดา พูลสวัสดิ์๋
ธุรการโรงเรียน

นางสาวนิตยา จันทร์เฉย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายมาเลิศ อยู่เย็น
นักการภารโรง

นายอำนวย อยู่เย็น
นักการภารโรง