ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาเรียนร่วม

นางจันทนา สืบเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าการศึกษาเรียนร่วม

นางสาวนิตยา จันทร์เฉย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ