ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสุนีย์ อยู่หลง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวบุษยา พยมธน
ฝ่ายบริหารงงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางยุพิน ขำทวี
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสุธาทิพย์ นิโกรธา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายภาคภูมิ เพิ่มพูน
ฝ่ายบริหารงงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3