ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเชือน ใยบำรุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี(12 เมษายน 2501-11 สิงหาคม 2504)
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข นิลสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี (12 สิงหาคม 2504-30 พฤศจิกายน 2507)
ชื่อ-นามสกุล : นายอารักษ์ เกตุแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ปี (1 พฤศจิกายน 2508 - 25 ตุลาคม 2518)
ชื่อ-นามสกุล : นายำเริญ แผ่วไผ่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี (26 ตุลาคม 2514 - 31 ธันวาคม 2515)
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม โตศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ปี (1 มกราคม 2516 - 28 ตุลาคม 2525)
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ทินวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ปี(4 พฤศจิกายน 2526 - 30 กันยาน 2542)
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญ ตรีสุคนธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ปี (9 ธันวาคม 2542-30 กันยายน 2549)
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ สังข์เฉย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ปี (1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2555)
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเศษ ศรเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ปี (1 พฤศจิกายน 2555-30 กันยายน 2562)
เบอร์โทรศัพท์ : 0817561927
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนีย์ อยู่หลง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2562-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0899165660